close
تبلیغات در اینترنت
حدیث هایی از امام علی (ع)

حدیث هایی از امام علی (ع)

520 بازدید

قالَ امام علیٌّ ( علیه السّلام ) :

 • هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ٨۶ (لا)٬حدیث٣٢۴ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ ( علیه السّلام ) :

 • بنده ی شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهید یافت.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ۵۵ ٬ حدیث١۵.

 

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته و از گناه خویش بیمناک باشد.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ۴۶ (طوبی)٬ حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل٧٧ ٬(مَن)٬حدیث۹-١۴۴٨.

----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ١/فصل٣٢ ٬ حدیث٣٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • خشم وغضب صاحبش را هلاک می کند و زشتی های او را آشکار می سازد.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ١/فصل١ ٬حدیث ١٧٣٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • کسی که نهان و آشکار٬ و کردار وگفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص٨٨۴ ٬نامه ٢۶.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • زبان عاقل در پشت قلب او جای دارد و قلب احمق پشت زبان اوست.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص١١٠۶ ٬کلمات قصار٬ شماره٣۹.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد٬ تا دروغ را- شوخی باشد یا جدّی-مطلقاً ترک کند.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص٣۴٠ ٬ حدیث ١١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • بد ترین شما کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند وبرای افراد پاکدلمن عیب جوئی می کنند.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص ٣۶۹ ٬ حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • از مجادله و ستیزه جویی بپرهیزید٬زیرا این دو دل ها را نسبت به برادران دینی بیمار [و مکدّر] می کند وبذر نفاق٬بر این دو پرورش می دهد.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص ٣٠٠ ٬حدیث١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • بدترین مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال کند٬ در حالی که نابینای عیوب خود است.

 

منبع : غررالحکم ج١ /فصل۴١ (شرّ)٬ حدیث۶٧.

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • از گمان بد دوری کن٬ زیرا بد گمانی عبادت را از بین می برد و گناه [انسان ]را بزرگ می سازد.

 

منبع : غررالحکم ج١ /فصل ۵(ایاک)٬حدیث

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • مسائل مربوط به برادر دینی خود را بر بهترین وجهه حمل کن٬ نگر آنکه حجت ودلیلی برای تو پیدا شود که راه توجیه را بر تو ببندد.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص٣۶٢ ٬حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • ای مردم‼ از دو چیز بیشتر از هر چیز بر شما بیمناکم: متابعت از هوای نفس وآرزو های دور و دراز .پیروی از هوای نفس٬ انسان را از مسیر حقّ باز می دارد وآرزوی دور ودراز آخرت را از یاد می برد.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص ١٢٧ ٬ خطبه۴٢.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • آن کسی که نهی ازمنکر را با دل و زبان و دست ترک کند٬ پس او مرده ای است در میان زندگان.

منبع : وسائل الشیعه٬ جلد١١.

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • شجاعترین مردم کسی است که بر تمایلات نفسانی خویش پیروز شود.

 

منبع : سفینه البحر٬جلد٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ریاکار ظاهرش زیبا وباطنش بیمار است.

 

منبع : غررالحکم

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بزرگترین مبارزه این است که آدمی با نفس سرکش خود پیکار نماید.

 

منبع : غررالحکم(ص٢٢٠)

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • قسم به کسی که جان فرزند ابی طالب در دست اوست هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر از مرگ در بستر است.

 

منبع : بحارالانوار(ج٩٧حدیث۴۴)

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بالاترین عبادت تفکر و تعقل است.

 

فهرست غررالحکم(ص٢١۴)

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • موٴذن ها در روز قیامت با سربلندی برانگیخته می شوند.

 

منبع : بحار الانوار (ج٨١ص١۴٩)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم٬ معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود٬ به وسیله ی علم صله ی رحم٬ انجام٬ و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل٬ تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان٬ محروم می شوند.

منبع : البحار ١/١۶۶

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدا محمد (ص) را نشانه ای ساخت برای قیامت٬ و مژده دهنده به بهشت٬ و ترساننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و ار نعمت آن سیره نخورد؛ به آخرت در شد٬ و گناهی با خود نبرد؛ سنگی بر سنگی ننهاد تا جهان را ترک گفت٬ و دعوت پروردگارش را پذیرفت. پس چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده. و چنین نعمتی به ما داده٬ پیشوایی که باید او را پیروی کنیم و پیشروی که پا بر جای پای او نهیم.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶٠

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • زادگاه او [پیامبر] مکه است و هجرت او به مدینه ی طیبه. در مدینه نام او باند گردید و دعوتش به همه جا کشید. [خداوند] او را فرستاد با حجتی بسنده- که قرآن است- و موعظتی که درمان است٬ و دعوتی که جبران کننده ی زیان. بدو حکم های نا دانسته را آشکار کرد و بدعتها را که در آن راه یافته بود کوفت و به کنار کرد و حکم های گونه گون را پدیدار. پس هرکه جز اسلام دینی را پیروی کند به یقین بدبخت است و پیوند او با خدا بریده٬ و به سر در افتادن او سخت. پایان کارش اندوهی است دراز و عذابی دشوار و جانگدار.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶١

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دیگر اینکه این اسلام دین خداست که آن را برای خود گزید... پس اسلام نزد خدا استوار پایه است و افراشته بنیان٬ برهانش روشن است و روشنی اش تابان٬ قدرتش ارجمند است و نشانه هایش بلند٬ و در افتادن با آن ناممکن- و مایه ی ریشخند- پس آن را بزرگ بشمارید و پیروی اش کنید و حق را آن را بگزارید و در جایی که شایسته آن است فرودش آورید.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که به رعیت خود ستم ورزد٬ خداوند حکومتش را زایل سازد و در هلاکت و نابودی وی تعجیل کند.

منبع : شرح غررالحکم ۵/٣۵٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بپرهیز از خونها٬ و ریختن آن بناروا٬ که چیزی چون ریختن خون بناحق٬ آدمی را به کیفر نرساند٬ و گناه را بزرگ نگرداند٬ و نعمت را نبرد٬ و رشته ی عمر را نبرد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به خدا قسم٬ طلیعه ی مرگ برای من نامطلوب٬ ناگهانی و ناشناس نبود٬ من همچون تشنه ای بودم که به آب رسیده و جوینده ای که به مقصود نایل شده.((و آنچه نزد خداست نیکوکاران را بهتر است.))

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٢٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به خدا سوگند پدرم (ابوطالب) و جدّم عبدالمطّلب و هاشم و عبد مناف هرگز بتی را نپرستیدند... آنها بر آیین ابراهیم و با تمسک بدان به جانب کعبه نماز می گزاردند.

منبع : البحار ١۵/١۴۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • نفس خود را از هر پستی گرامی دار٬ هر چند تو را بدانچه خواهانی رساند٬ چه آنچه را از خود بر سر اینکار می نهی٬ هرگز به تو برنگرداند. بنده ی دیگری مباش حالی که خدایت آزاد آفریده. و در آن نیکی که جز با بدی به دست نیاید و آن توانگری که جز با سختی و خواری بدان نرسد کسی چه خوبی دیده؟

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٣١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پس سپاهیان- به خواست خدا- مردم را دژ های استواراند٬ و والیان را زیور. دین به آنان ارجمند است و راهها بی گزند٬ و کار مردم جز به سپاهیان بر پا نگردد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بردباری پرده ای است پوشاننده و عقل شمشیری برنده پس کمبود های اخلاقی خود را بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکش.

منبع : نهجالبلاغه الحکمه ۴٢۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از سعید بن سکینه روایت شده است که گفت : شنیدم علیّ بن ابی طالب مردی را دید که ((بسم الله الرحمن الرحیم)) می نویسد٬ فرمود : آن را زیبا بنویس٬ چرا که مردی به خاطر زیبا نوشتن آن٬ آمرزیده شده است.

منبع : کنزالعمال ١٠/٣١١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هرکس بتواند نفس خویش را از چهار صفت باز دارد او سزاوار آن است که هیچ گاه حادثه ی نا خوشایندی بر او وارد نشود. گفته شد : ای امیر مومنان! آنها کدامند؟ فرمود : شتابزدگی٬ لجاجت [و پافشاری بناحق]٬ عجب و غرور٬ سستی و تنبلی.

منبع : تحفالعقول ٢٢٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته است٬ پس هر کس حقوق مردم را ادا نماید٬ به ادای حقوق الهی می انجامد.

منبع : شرح غرر الحکم ٣/٣٧٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ظلم قدم را می لغزاند و نعمتها را سلب می کند و امتها را به هلاکت می کشاند.

منبع : شرح غرر الحکم ٢/٣۶

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هرگاه در کاری که برایت پیش آمده است احتیاج به مشورت پیدا کردی ابتدا آن را با جوانان در میان بگذار؛ زیرا جوانان تیز هوش تر و از سرعت حدس بیشتری بر خوردارند٬ سپس درباره ی آن با میان سالان و پیران رایزنی کن تا عیبش را بیابند و نیکش را برگزینند؛ چرا که آنان از تجربه بیشتری برخوردارند.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ٢٠/٣٣٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • -خدا-هزینه ٴدنیای شما را عهده دار گردیده٬وشما را به سپاس - گفتن خود- وادار فرموده؛ وذکر خودرا برزبانهایتان واجب داشته٬ وبه پرهیزگاری تان سفارش کرده٬ وآن را نهایت خشنودی خود وخواستش از بندگان قرار داده ٬ پس بترسید از خدایی که بر کارهای شما بیناست٬ وبر شما چیره وتواناست ٬ودر آنچه کنید قدرت او پیداست. اگر چیزی را پوشاندید ٬آن را می داند واگر آشکار کردید ثبت می گرداند ٬وبدین کار فرشتگانی گمارده است٬ نگاهبان وارجمند که حقی را نانوشته نگذارند وچیزی را بیجا ثبت نکنید.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٨٣                                                                                                                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • برتری مردم بر یکدیگر به دانشها وخرد هاست٬ نه به ثروتها وتبارها.

منبع: شرح غرر الحکم۶ ⁄۴٧٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع):

 • پس قرآن معدن ایمان است ومیانجای آن ٬وچشمه سار دانش است ودریاهای آن ٬وباغستان داده است وآبگیرهای آن٬ وبنیاد اسلام است وشالوده ٔاستوارآن ٬وادیهای حقیقت است وسبزه زارهای آن ٬ودریایی است که بردارندگان آب آن راخشک نگردانند٬ وچشمه سارهاست که آب کشندگان٬ آب آن را به ته نرسانند٬ وآبشخورهاست که در آیندگان آب آن را کم نکنند٬ ومنزلهاههاست که مسافران راهش راگم نکنند٬ ونشانه هاست که روندگان از نظرش دور ندارند ٬وپشته هاست که روی آورندگان از آن نگذرند٬ وآن را نگذارند.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٩٨

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پس فرو فرستاد بر او قرآن ٬را نوری که چراغهای آن فرو نمیرد٬ وچراغی که افروختگی اش کاهش نپذیرد٬ ودریایی که ژرفای آن کس نداند٬ وراهی که پیمودنش رهرو را به گمراهی نکشاند ٬وپرتوی که فروغ آن تیرگی نگیرد وفرقایی که نور برهانش خاموش نشود ٬وتبیانی که ارکانش ویرانی نپذیرد ٬وبهبودی که در آن بیم بیماری نباشد ٬وارجمندیی که یارانش راشکست وناپایداری نباشد٬ وحقی که یاورانش را زیان وخواری نباشد.

منبع:نهج البلاغه٬ خطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با نفسهایتان در ترک عادتها بستیزید تا بر آنها چیره آیید ٬با هوسهایتان مبارزه کنید تا مهار آنها را در اختیار بگیرید.

منبع:شرح غرر الحکم ۴⁄٣٨۵

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • شایستهٔ مردعاقل آن است که نظرخردمندان رابرنظرخود بیفزاید وعلم خویش را به علوم فرهیختگان پیوند دهد.

منبع:شرح غرر الحکیم۴⁄۴٠٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدمت [ظاهری]به جسم آن است که هر چه لذت وشهوت وتوشه می خواهد ٬بدو بدهی وحال آنکه همینها موجب نابودی نفس می گردند.

منبع:غرر الحکم⁄١٧۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند بزرگ ٬مومنی را که دانشمند وفقیه وپارسا وفروتن وباحیا ودانا وخوش اخلاق ومیانه رو وبا انصاف است دوست می دارد.

منبع: البحار٧٨ ⁄ ۶ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش دشمن او بُوَد ...وهیچ چیز چون بنیاد ستم نهادن٬ نعمت خدا را دگرگون ندارد وکیفر او را نزدیک نیارد که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است ودر کمین ستمکاران.

منبع: نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با خردمندان مشورت کن٬ تا از لغزش و پشیمانی در امان باشی.

منبع : شرح غرر الحکم ۴/١٧٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند قرآن را مایه ی سیرابی دانشمندان کرده است٬ و بهار دلهای فقیهان و مقصد راه های پارسایان٬ و دارویی که پس از آن بیماری نیست٬ و ریسمانی که گرفتنگاه آن استوار است و پناهگاهی که قله ی آن پناهنده را نگاهدار است٬ و ارجمندی هر که با او دوستی بندد.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند مردم را به آبادانی زمین دستور داده تا به وسیله ی آنچه از زمین بیرون می آید- از حبوبات و میوه ها و مانند آن- معاش زندگانی مردم را تامین گردد.

منبع : المستدرک ٢/۴٢۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر چه دانش آدمی زیادتر گردد٬ توجهش به نفس خویش فزونی می یابد و در راه تربیت و اصلاح آن کوشش خود را به کار می گیرد.

منبع : المستردک ٢/٣١٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از جمله حقوق واجبی که خدا بر بندگان خود قرار داده است نصیحت و خیرخواهی تا حد توان٬ و همکاری در جهت بر پایی حق٬ در میان آنان است.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ٢١۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خویشتن را به فضایل اخلاقی آراسته سازید٬ از ستم خودداری کنید٬ به حق و درستی عمل نمایید و میان خود و مردم انصاف داشته باشید.

منبع : شرح غرر الحکم ٣/٣٠٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدای رحمت کند آن کس را که حقی را زنده کند و باطلی را از میان بردارد٬ ستمی را نابود کند و عدالت را بر پا دارد.

منبع : شرح غررالحکم ۴/۴۵

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • غایت و هدف نهائی دین٬ امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود [الهی] است.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٣٧۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • آگاه باشید که دنیا خانه ی فریبنده ی گول زننده ای است٬ در هر روز شوهری می گیرد و هر شب اهلی را یه قتل می رساند٬ و در هر ساعت جماعتی را پراکنده می کند.

منبع : البحار ٧٧/٣٧۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • شیطان گمراه کننده و نفسهای به بدی فرمان دهنده٬ آنان را فریفته ی آرزوها ساخت و راه را برای نافرمانی شان بپرداخت٬ به پیروز کردنشان وعده کرد٬ آنگاه به آتششان در آورد.

منبع : نهج البلاغه الحکمه ٣٢٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در راه خدا با دستتان جهاد کنید٬ اگر نتوانستید به وسیه ی زبان و گفتار جهاد کنید٬ و اگر قدرت وتوان نداشتید پس با دلهایتان جهاد کنید.

منبع : البحار ١٠٠/۴٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ای مردم!شما را از دنیا و فریفتگی به آن هشدار می دهم؛ که دنیا به زودی از دستتان رود٬ آن سان که از دست پیشینیان شما برفت. پس در دنیا تلاش خویش را در راه توشه گرافتن از عمر کوتاه آن٬ برای عمر دراز آخرت قرار دهید٬ که دنیا سرای عمل است وآخرت سرای بقا و سزا.

منبع : مجموعه ورام ٢/١۴٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدا را واپایید در حق بندگانش وبلادش ٬که شما مسئوولید حتی از سرزمینها وچهارپایان ٬خدا را فرمان برید٬ واو را نافرمانی مکنید. اگر خیری دیدید آن را دریابید٬ واگر شرّی دیدید روی از آن بتابید.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١۶٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ظاهر قرآن زیباست ٬باطن آن ژرف نا پیداست .عجایب آن سپری نگردد ٬غرایب آن به پایان نرسد ؛وتاریکیها جز بدان زدوده نشود.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٨

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر روزی که بر انسان وارد شود گوید :من روز جدیدی هستم .من بر اعمال وگفتار تو شاهد هستم ٬سعی کن سخن خوب ومفید بگویی. کار خوب ونیک انجام دهی ٬من در روز قیامت شاهد اعمال وگفتار تو خواهم بود وبدان امروز که پایان یابد دیگر مرا نخواهی دید.

منبع: الکافی -٢ ⁄۵٢٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دلهای خود را از دنیا بیرون کنید پیش از آنکه بدنهای شما از آن خارج شود٬زیرا در دنیا برای امتحان آمده اید وخلقت شما برای غیر از[ یعنی بهشت] بوده است.

منبع:البحار٧٨ ⁄۶٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر کس می خواهد بداند که منزلت او نزد خداوند چگونه است ٬بنگرد که در هنگام رو به رو شدن با گناهان منزلت خداوند نزد او چگونه است؟منزلت وی در پیشگاه خداوند تبارک وتعالی نیز چنین است.

منبع:الخصال۶١٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • عدالت ٬متضمن پیروی کردن از سنت خدا ویاری دولتهاست.

منبع:شرح غرر الحکم۴ ⁄۴٠٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کارگزارانت را از کسانی انتخاب کن که اهل تجربه وحیا هستند واز خاندانهای صالح وپیشگام در اسلام می باشند ؛زیرا اخلاق آنان گرامی تر است وآبروشان محفوظ وطمعشان کمتر وعاقبت نگری شان فزون تر. پس روزی اینان را فراخ دار! که فراخی روزی نیروشان دهد٬ تادر پی اصلاح خود برایند٬و بی نیازی شان بَود تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند.

منبع:نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • واز نشانه های یکی از آنان ( پرهیزگاران ) این است که در کار دین نیرومندش بینی و پایدار٬ نرمخوی هشیار٬ ودر ایمان استوار٬ ودر طلب دانش حریص وبا داشتن علم بردبار٬ ودر توانگری میانه روش بینی٬ ودر عبادت فروتن ٬ وبه درویشی نکو حالی نمودن ٬ ودر سختی شکیبایی کردن ٬وجستجو کردن آنچه رواست٬ وشادمان بودن به رفتن راه راست .ودوری گزیدن از طمع -که خوارکننده انسانهاست .

منبع: نهج البلاغه٬الخطبه١٩٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • [پرهیزگاران] از کردار اندک خود خرسندی ندارند٬ وطاعتهای بسیار را فراوان نشمارند .پس آنان خود را متهم شمارند واز کرده های خویش بیم دارند .اگر یکی از ایشان را بستایند ٬از آنچه - درباره او- گویند بترسد ٬وگوید(( من خود را بهتر از دیگران می شناسم وخدای من مرا بهتر از خودم می شناسد .بار خدایا !مرا مگیر بدانچه بر زبان می آرند٬ وبهتر از آنم کن که می پندارند٬ وبر من ببخشای آن را که نمی دانند.))

منبع:نهج البلاغه٬ الخطبه١٩٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر یک از شما ٬همان گونه که خود را برای غریبه ای که دوست دارد وی را در بهترین حالت ببیند ٬آراسته ومرتب می کند٬ برای رفتن نزد برادر مسلمانش نیز خود را بیاراید.

منبع: البحار٧٩ ⁄ ٢٨٩ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بهترین دانش آن است که به کار هدایت ورستگاری تو آید ٬وبدترین دانش آن است که آخرت خویش را با آن تباه گردانی.

منبع:شرح غرر الحکم٣ ⁄ ۴٣۴

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سه روز از هر ماه را روزی بگیرید که آن برابر است با همه عمر [با : همه ی سال] روزه گرفتن؛ و ما دو پنجشنبه [اول و آخر ماه] و چهارشنبه میان آن دو را روزه می گیریم چرا که خداوند دوزخ را در روز چهارشنبه آفرید. پس از آن به خداوند بزرگ پناه برید.

منبع : تحف العقول ١١٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پسرم! هر چند من به اندازه ی همه ی آنان که پیش از من بوده اند نزیسته ام٬ اما در کارهایشان نگریسته ام و در سرگذشتهاشان اندیشیده٬ و در آنچه از آنان مانده رفته و دیده ام تا چون یکی از ایشان گردیده ام٬ بلکه با آگاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده ام.

منبع : نهج البلاغه٬ الکتاب ٣١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • روزه ی دل بهتر از روزه ی زبان است و روزه ی زبان بهتر از روزه ی شکم است.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٢٢٣

 

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اخلاق والای انسانی در پیش گیرید که مایه ی سربلندی اند٬ و از خلق و خوی های پست دوری کنید که این خصلتها انسان شریف را پست می گردانند و بزرگی و ارجمندی را از بین می برند.

منبع : البحار ٧٨/۵٣

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • روزه ی بدن خویشتنداری با اراده و اختیار از خوردن غذاهاست به خاطر ترس از کیفر و رغبت به ثواب و اجر[ الهی]٬ و روزه ی نفس٬ نگهداشتن حواس پنج گانه است از دیگر گناهان٬ و تهی شدن دل از همه ی اسباب شر و بدی.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٢٢٣

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خوشخویی در سه چیز است : دوری کردن از کارهای حرام٬ طلب حلال ٬وفراهم آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.

منبع : البحار ٧١/٣٩۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اگر صبر کنی مقدّرات الهی بر تو جاری می شود . مأجور خواهی بود. و اگر بی تابی٬ کنی باز هم مقدّرات خداوند بر تو جاری می شود٬ ولی گناهکار خواهی بود.

منبع : البحار ۶٨/٩٢

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • جانهای خویش را با حکمت های نو [لطیفه های پند آموز] بیاسایید؛ زیرا جانها نیز همانند بدنها خسته می شوند.

منبع : الکافی ١/۴٨

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.

منبع : وسائل الشیعه ١٢/۴

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هیچ عملی نزد خداوند عزّوجلّ محبوب تر از نماز نیست؛ پس مبادا چیزی از کارهای دنیا شما را از گزاردن بهنگام نماز باز دارد؛ چه٬ خداوند عزّوجلّ مردمانی را نکوهیده٬ فرموده است :((آنان که از نمازهایشان غافلند)) یعنی به اوقات نماز بها نمی دهند.

منبع : الخصال ٢/۶٢١

------------------------------------------------------------------------------------------ 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دوراندیش کسی است که در هنگام چیره شدن خشم٬ کیفر دادن را به تأخیر اندارد٬ و به محض فراهم شدن فرصت ممکن برای جبران کردن احسان٬ بشتابد.

مبع : شرح غررالحکم

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر کس پدر و مادر خویش را اندوهگین سازد در واقع آن دو را نافرمانی کرده است.با صدقه دادن روزی را فرود آورید. موجهای بلا را٬ پیش از در رسیدن بلا٬ با دعا از خود بگردانید.

منبع : الخصال ٢/۶٢١

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دور اندیش کسی است که فریبندگی دنیا او را از کار برای آخرتش باز ندارد.

منبع : شرح غررالحکم ٢/١٠۴

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بهترین مطالبی که شایسته است نوجوانان بیاموزند٬ چیزهایی است که در بزرگسالی مورد نیازشان باشد[ تا از آموخته های دوران جوانی بهره گیرند].

منبع : البحار ٧١/٩۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در دگرگونی احوال است که جوهر افراد شناخته می شود٬ و گذشت ایام اسرار نهفته ای را بر تو آشکار می سازد.

منبع : تحف العقول ٩٧

----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • من و رسول خدا نشسته بودیم و حضرت سرش را در دامنم نهاد و در خواب فرو رفت. وقت نماز عصر رسید و من دلم نیامد پیامبر را بیدار کنم تا اینکه وقت [فضیلت] نماز گذشت و در این هنگام پیامبر خدا (ص) بیدار شد فرمود :ای علی نماز خوانده ای ؟ عرض کردم خیر. فرمود : چرا؟ عرض کردم: دوست نداشتم شما را اذیت کنم . علی (ع) فرمود : پس رسول خدا برخاست و رو به قبله ایستاد و دو دست خود را رو به آسمان برداشت و گفت : بارخدایا! خورشید را به زمان قبلی اش برگردان تا علی نماز خواند. پس خورشید به وقت [فضیلت] نماز برگشت و من نماز عصر را خواندم و آنگاه خورشید چون ستاره غروب کرد.

منبع : الکافی۴/۵۶٢ ٬ البحار ۴١/١٨٣ ٬ والغدیر ٣/١٢۶-١۴١

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • حضرت على علیه السلام روزى گذرش از کربلا افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است. شهیدانى که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آنها نمى‏رسند.

منبع : تهذیب، ج 6، ص73 / بحارالانوار، ج 98، ص 116.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • امیرالمومنین علیه السلام خطاب به خاک کربلا فرمود: چه خوش‌بویى اى خاک! در روز قیامت قومى از تو به پا خیزند که بدون حساب و بى‌درنگ به بهشت روند.

منبع : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 4، ص 169.

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در پی سرعت عمل مباش٬ بلکه به دنبال خوب انجام دادن آن باش؛ زیرا مردم سؤال نمی کنند که در چه مدت کار را انجام داد٬ بلکه از خوبی و کیفیت کار سؤال می کنند.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید ٢٠/٢۶٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اهل بصیرت کسی است که بشنود وبنگرد وببیند وازحوادث عبرت گیرد٬ سپس به راهی روشن قدم نهد٬ ازفروغلتیدن در پرتگاهها وگم شدن در کوره راهها دوری گزیند.

منبع : نهج البلاغه٬ الخطبه١۵٣

-------------------------------------------------------------------------------------- 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • یتیمان را عهده دار باش وکهنسالانی که چاره ای ندارند ودست سوال پیش نمی آورند٬ واین کار بر والیان گرانبار است وگزراندن حق همه جا دشوار٬ وبوَدکه خدا آن راسبک گرداند برمردمی که طالب فرجام [خوب]هستند.

منبع : نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • انسان نباید در نمازش با ریش خود یا هرچیزی که حواس اورا ازنمازش پرت سازد بازی کند. به انجام کار نیک مبادرت ورزید پیش از آنکه کار دیگری برایتان پیش آید وشما را از آن باز دارد.

منبع:الخلاص٬ ٢⁄۶٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به قصد یادگرفتن بپرس٬ نه برای آزردن وخطاگرفتن ؛زیراجاهلی که درصدد آموختن باشد٬ همانند عالم است وعالمی که بیراهه رود ٬همچون جاهلی است که به قصد خطاگرفتن می پرسد.

منبع : نهج البلاغه٬الحکمه٣٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند بزرگ٬مومنی را که دانشمند وفقیه وپارسا وفروتن وباحیا ودانا وخوش اخلاق ومیانه رو وبا انصاف است دوست می دارد .

منبع : البحار٧٨⁄۶

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دور اندیشی آینده نگری است ورایزنی با خردمندان.

منبع : شرح غرر الحکم ٢⁄٨٠

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که با کتابها خود را آرامش دهد٬هیچ آرامشی را از دست ندهد.

منبع: شرح غرر الحکم۵⁄٢٣٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • برتو باد به استفاده از حلال٬ ونیکی کردن به خانواده ٬وبه یاد خدابودن در همه حال.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄٢٩۴

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سخاوت زیاد دوستان را می افزاید ودشمنان را به دوستی می کشاند.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۵٩٢

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • مردانگی مرد کامل نشود٬ مگر آن گاه که در دینش فقیه ودانا شود ٬در زندگی اش میانه روی پیشه کند٬ در برابر پیشامد های سختی که به او روی ِ آورد شکیبا باشدو[سخن]تلخی که از سوی برادرانش به او می رسدگوارا یابد.

منبع:تحف العقول٢٢٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • [امیر المومنین (ع)در خطبه روز عید قربان فرمود:]..... وحرمت امروز زیاد وآروزی بهره وری از برکات آن بجا وامید آمرزش الهی در آن٬پسندیده است.پس خدای بزرگ را بسیار یادکنید واز او آمرزش طلبید وتوبه کنید که او توبه پذیر مهربان است.

منبع:من لا یحضره الفقیه١⁄٢۵٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • عالم کسی است که علمش اورا به پارسایی وخداترسی وبی رغبتی به جهان فانی وشوق به بهشت جاودان فراخواند.

منبع: شرح غرر الحکم٣⁄٩۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سر آمد فضیلتها علم است.نقطه پایان فضیلتها علم است.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۴٩و٣۵٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • وبدانید!که این پوست نازک را بر آتش سوزان شکیبایی نیست٬پس بر خویشتن رحم کنید٬شما-توان-خود را برمصیبتهای این جهان آزمودید ٬آیاندیدید ازخاری که بریکی از شما خَلَد ٬چگونه زاری کند؛ ویا به سردرافتادن ٬که خون آلودش گرداند ؛ویاریگ تفته که اورا بسوزاند؟تا چه رسد که میان دو طبقه از آتش بُوَدسوزان ٬همخوانه اوسنگ ٬وهمنشین ِ شیطان؟

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه١٨٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • من شبان وروزان ٬ آشکارا ونهان٬ شما را به رزم این مردم خواندم وگفتم :با آنان بستیزید ٬پیش از آنکه برشما حمله برند .زیرا به خدا سوگند بامردمی در میان خانه شان نجنگیدند٬ جزآنکه جامه خواری برآنان پوشیدند .اما هر یک از شما کار رابه دیگری حوالت داد واز یاری یکدیگر بازایستادید؛ تا آنکه ازهرسوبر شما تاخت وشهرها را یکی پس ازدیگری ازدستتان برون کردند.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه٢٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ای مردم خداوند شما را پناه داده است که بر شما ستم روا ندارد٬ اما پناهتان نداده است که آزمایشتان نکند .آن گوینده بزرگوار (خداوند)فرموده است :((هر آینه در این داستان نشانه هایی است وما تنها آزمایندگانی بودیم))

منبع:شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید٧⁄١١٠

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از کمال سعادت٬ تلاش در راه مصلحت عموم مردم است.

منبع: شرح غرر الحکم۶⁄٣٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • وبا اکثریت همراه باشید ٬که دست خدا با جماعت است ؛واز تفرقه بپرهیزید زیرا آن که از جمعِ مسلمانان به یک سو شود ٬بهره شیطان است ٬چنان که گوسفند جدا افتاده از رَمه نصیبِ گرگ بیابان است.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه١٢٧

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • مردم چیزی از امور دینی شان را برای بهبود دنیای خود وانگذارند ٬جز آنکه خداوند برایشان وضعی پیش آورد که زیانش از سودش بیشتر باشد.

منبع: نهج البلاغه٬الحکمه١٠۶

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • توبه بر چهار پایه استوار است : پشیمانی در دل٬ آمرزش خواهی به زبان٬ عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن [به گناه]

منبع : البحار ٨٧/٨١

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بسیاری دیون٬ راستگو را به دروغ وا می دارد و شخص خوش قول را به خلف وعده.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ٢٠/٣٢٧

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ کجایند فرعونیان و فرزندان فرعونیان؟ کجایند مردمی که در شهر های رَسّ بودند؟ پیامبران را کشتند٬ وسنت فرستادگان خدا را می راندند. و راه و رسم جباران را زنده کردند. کجایند آنان که با سپاهیان به راه افتادند و هزاران تن را شکست دادند. سپاه ها را به راه انداختند٬ و شهرها ساختند؟!

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٨٢

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • نیکوکاری زکات نعمت هاست٬ و وساطت کردن [و کار گشایی] زکات مقام٬ و بیماری ها زکات بدن ها٬ و بخشودن زکات پیروزی٬ و هر آنچه زکاتش داده شود از نابودی بیمه گردد.

منبع : تحف العقول ٣٨١

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با آب نظفت کنید و بو های آزار دهنده را از خود دور نمایید. به خودتان برسید؛ زیرا خداوند عزّوجلّ از بنده کثیفی که هر کس در کنارش ینشینید مشمئز می شود نفرت دارد.

منبع : الخصال ٢/۶٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با این همه٬ بدان که بسیاری از آنان- بازرگانان- [در داد وستد] بیش از اندازه سختگیرند و بخل ورزی ناپسندی دارند؛ و برای سود بیشتر کالا را احتکار می کنند٬ و آن را به هر بها که خواهند می فروشند٬ و این سودجویی و گرانفروشی برای توده ی مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. پس٬ از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • آن کس که واجد بزرگواری و کرامت نفس باشد. تمایلات شهوانیش در نظر او خوار می نماید.

منبع : نهج البلاغه، (فیض الاسلام)، ص1283.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دو چیز است که قدر و قیمتش را نمی شناسد مگر کسی که آن دو را از دست داده باشد، یکی «جوانی» و دیگری «تندرستی و عافیت».

منبع : آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1369، ص 449. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دل جوان نوخاسته مانند زمین آماده ایست که از هر سبزه و گیاه خالی است، هر بذری که در آن افشانده شود، می پذیرد و در خود می پرورد.

منبع : فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص 903. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که برای خود شخصیت قایل است و عزت و کرامت نفس دارد، تمایلات پست جوانی و شهوات در پیش او خوار و ذلیل است.

منبع : همان، دشتی، حکمت 449.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ارزش دانشمند ودانش

 • علی (ع) درباره ی ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غیر عالم فرموده است : کاش میدانستم کسیکه از علم بی نصیب مانده چه چیز بدست آورده است. و آنکس که از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص289، کلمه ی 299

 

 • علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص 332،کلمه ی 814

 • علی (ع)فرموده است :شایسته ی مرد عاقل آنست که نظر صائب خردمند را بر اندیشه خود بیفزاید و دانش خویش را بعلم دانشمندان پیوند دهد.

منبع : غررالحکم ،ص384

 • علی (ع)فرموده است :بهر نسبت که دانش آدمی زیادتر میشود توجه خود را بنفس خویش افزون میکند و برای نیل بسعادت و صلاح سعی و کوشش خود را بکار میاندازد.

منبع : مستدرک 2،ص310

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده : خوشبخت و رستگار کسی است که علم وعملش ،دوستی و دشمنیش ،گرفتن و رها کردنش ، سخن گفتن و سکوتش ،رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی برندارد.

منبع : تحف العقول ،ص91

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

عقل و علم

 •  علی (ع) فرموده است : عقل که غریزه ی اختصاصی انسان و از سرمایه های طبیعی بشر است با علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش می یابد.

منبع : غررالحکم ،ص67

 •  و نیز فرموده است : که تحصیل علم و دانش مایه ی تقویت و تأیید عقل آدمی است.

منبع : مستدرک 2،ص287

 • علی (ع) فرموده است : هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.

منبع : غررالحکم ،ص546

 • علی (ع) فرموده است : چه بسا مردم عالمی که عملشان باعث قتل و نابودی آنان شد.

منبع : فهرست غرر،ص269

 • علی (ع) فرموده است : علمی که با آنان هدایت خود را فاسد و تباه سازی بدترین علم است.

منبع : غررالحکم ،ص444

-------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

غرور علم

 • علی (ع) فرموده است : شایسته است انسان عاقل ، خویشتن را از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و تملّق ، از مستی جوانی مصون نگاه دارد . زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.

منبع : غررالحکم،ص862

------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تجربه و علم

 • علی (ع) فرموده است : هر کس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا میشود ، کسی که بصیرت و بینائی پیدا کرد می فهمد ، و آنکس گه فهمید عالم میشود.

منبع : سفینه ((عبر))ص146

 • علی (ع) فرموده است : تجربه های زندگی ، دانش مفید و ثمر بخشی است.

منبع : غررالحکم، ص35

 • و نیز فرموده است : تجربیّات ، به مردم دانش تازه می آموزد.

منبع : بحار 1،ص43

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تعلیم و تعلّم

 • علی (ع) فرموده است : ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبها ی دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

 • علی (ع) فرموده است : سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و دانش علماء را بر دانش خویش اضافه نماید.

منبع : غررالحکم ،ص384

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه در آموخته های خود بسیار بیندیشد دانش خود را استوار ساخته و بفهم مطالبی که نمی فهمد نائل میگردد.

منبع : فهرست غرر، ص 316

(١٣۵حدیث)

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

طالبان علم

 • تملّق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردم با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع : تحف العقول ص207

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

سواد آموزی

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه چیزی را نمی داند حیا نکند از اینکه آن را بیاموزد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص57

 • علی (ع) فرموده است : البته هیچ کس حیا نکند از اینکه اگر چیزی را نمیداند یاد بگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1113

 •  علی (ع) فرموده است : هیچ کس حیا نکند وقتی از او بپرسند  چیزی را که نمیداند صریحاً بگوید نمیدانم. اولیاء اسلام در مواردی بسیاری مردم را از حیاء احمقانه و حجالت کشیدن های بی مورد بر حذر داشته اند.

منبع : : نهج البلاغه فیض ص 1113

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تغذیه جان

 • علی (ع) میفرمود : چرا مردم موقع غذا خوردن در شب چراغ روشن میکنند تا با چشم خود ببینند چه طعامی می خورند ولی در تغذیه ی روانی خود همت ندارند که چراغ عقل را با شعله ی علم روشن کنند تا از غذای آلوده مصون بمانند و دچار عوارض نادانی و گناه در عقاید و اعمال خود نشوند.

منبع : سفینه (طعم) ص84

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

اجتماع و تحصیل علم

 • علی (ع) فرموده است : در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آئید.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 98 ، ص 267

 • و نیز فرموده است : کسیکه در کوچکی تحصیل علم نکند در بزرگی تقدّم اجتمکاعی نخواهد داشت .

منبع : غررالحکم ، ص 697

 • علی (ع) فرموده است : علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه ی آنها واقف گردد پس از هر علمی بهتر و شایسته ترش را فرا گیرید.

منبع : فهرست غررالحکم، ص 265

 • و نیز فرموده است : بهترین مطالبی که شایسته است جوانان یاد گیرند چیز هایی است که در بزرگسالی مورد نیاز باشد و بتوانند در زندگی اجتماعی از آموخته های دوران نو جوانی خود استفاده نمایند.

منبع : : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 817

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رشد علمی

علی (ع) مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمود : علم و ادب ارزش وجود تو است . در تحصیل علم کوشش نما ، چه به هر مقداری که بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و قیمتت افزایش می یابد.

منبع : مشکوة الانوار ، ص 135

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

دشمن ترین دشمنان

 • علی (ع) فرموده است : هوای نفست دشمن ترین  دشمنان تو است. کوشش کن که بر آن غالب و پیروز گردی وگرنه هلاکت خواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص797

 • و نیز فرموده است : دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است . آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ،ص 203

 • علی (ع) فرموده است : عادت بد ،دشمنی است که با قدرت بر صاحبش حکومت می کند.

منبع : غررالحکم ،ص 33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

انگیزه های دشمنی

 • علی (ع) فرموده است : آنکس که با روزگار دشمنی کند، هلاک خواهد شد.

منبع تحف العقول ، ص85

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه از خود راضی و خویشتن پسند باشد ، غضب کننده به وی بسیار خواهد بود.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه ی 6

 • امیر المؤمنین به فرزند خود محمد حنیفه فرموده است : فقر و بی چیزی ، زمینه ی مساعدی برای شکست دین و حیرت زدگی خرد و جلب عداوت و دشمنی است.

منبع : نهج البلغه ، کلمه ی 311

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

دوست مال اندیش

 • علی (ع) فرموده است : هزار دوست و همنشین بسیار نیست. ولی یک دشمن برای آدمی البته زیاد است.

منبع : امالی صدوق،ص397

 • علی (ع) فرموده است : چهار چیز است که مقدار کم آنها هم بسیار است. آتش،خواب،بیماری و دشمنی. یعنی مقدار کم هر یک از این چهار را ناچیز تلقی نکنید بلکه مقدار کم آنها نیز بسیار است و میتواند منشاءِ آثار زیاد باشد.

منبع : بحار جلد 14،ص264

 • علی (ع) فرموده است :حسد جسم را فرتوت و فانی می کند و کینه توزی آدمی را افسرده می کند و سرانجام همه چیزش را بر باد می دهد.

منبع : غررالحکم، ص 29

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

فایده دشمن

 • مردی بنام ((جمیل)) سالیان دراز منشی دربار ساسانیان بود. او عصر علی (ع) را درک کرد و در ایّام حکومت آن حضرت سخت فرسوده و پیر شده بود. موقعیکه امیر المومنین (ع) به نهروان آمد و از حال جمیل پرسش فرمود گفتند در قید حیات است. دستور داد احضارش کنند، وقتی شرفیاب شد حضرت در اوّلین برخورد دید که هوش و حواس و ذهن پیر مرد سالم است و تنها چشم خود را از دست داده است از او سؤال کرد :

 ای جمیل شایسته است انسان چگونه باشد ؟ جواب داد: باید دوستانش کم باشند و دشمنانش بسیار. فرمود ای جمیل سخن تازه و بیساقبه ای میگوئی. همه ی مردم در این نظریّه متّفقند که داشتن دوست زیاد بهتر است. عرض کرد : مطلب آن طور نیست  که گمان کرده اند و سپس توضیح داد که :

دوستان زیاد وقتی به انجام حاجت آدمی دست می زنند آنطور که باید و شاید به انجام وظیفه قیام نمی کنند و نتیجه ی معکوس عاید می گردد. مثل آنکه زیادی کشتی بان باعث غرق کشتی می شود. حضرت فرمود : اینکه میگوئی صحیح است چه آنکه من آنرا آزمایش کرده ام .

پس از آن فرمود : بسیاری دشمن چه فایده دارد ؟ جواب داد وقتی دشمنان انسان زیاد باشند آدمی همواره مراقب کارهای خویشتن است، می کوشد تا سخنی نگوید که از وی خرده بگیرند ، یا لغزشی از او بروز نکند تا مورد موأخذه واقع شود و بر اثر مراقبتها و دقّتهای پی گیر برای همیشه از خطا و لغزش مصون خواهد ماند. علی (ع) گفته ی پیرمرد را پسندید و نیکو شمرد و مورد تأییدش قرار داد.

بحار ،جلد 8، ص738

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

امانتهای الهی

 • علی (ع) در مقام دعا به پیشگاه خداوند عرض می کند : بارالها از تمام نعمتهای بزرگی که به من عطا فرموده ای ، جان مرا اولین نعمتی قرار ده که از من سلب می کنی ، و از تمام امانتهائی که به من سپرده ای حیات مرا اولین امانتی قرار ده که از من پس می گیری.

منبع : نهج البلاغه فیض، ص 670

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

آغاز خلقت دنیا

 • علی (ع) فرموده است : دنیا سرای راستی است برای کسی که آنرا براستی و درستی تلقی نماید ، خانه ی ایمنی و سلامت است برای کسی که آنرا به درستی درک کند ، جایگاه توانگری است برای کسیکه از آن توشه بردارد ، سرای موعظه است برای کسیکه از آن پند گیرد ، سجده گاه دوستان خدا و نماز خانه ی فرشتگان الهی است ، محل نزول وحی پروردگار و تجارتخانه ی دوستداران حضرت حق است ، در آن به کسب رحمت الهی پرداختند و سودی که نصیبشان گردید بهشت جاودان است.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 126

 • و نیز فرموده است: مجموع عمر آدمی در دنیا ساعتی بیش نیست آنچه از این ساعت گذشته است معدوم شده و لذّت و اَلَمی از آن احساس نمی کنید و آنچه هنوز از آن نیامده است نمی دانید چیست ، سرمایه ی موجود و پر ارزش عمر ، تنها همان لحظات نقدی است که اینک در اختیار شما است و در آن بسر می برید . مالک نفس خود باشید و در حال حاضر برای اصلاح و رستگاری خود بکوشید ، در مشکلات وظیفه شناسی و اطاعت از اوامر الهی و از آلودگی به گناه و نافرمانی خداوند ، خودداری کنید.

منبع : کافی 2 ،ص454

 • علی (ع) فرموده است : دنیا برای تو دو روز است . یک روز به نفع تو و طبق تمایلات تو است و یک روز به ضرر تو و بر خلاف خواهش های تو است.روزی که به نفع تو است و نعم الهی را در اختیار داری طغیان و سرکشی منما، و روزی که به ضرر تو است و گرفتار ناملائماتی ،صابر و بردبار باش.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه ی 390

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

دنیا پرستها

 • علی (ع) فرموده است : محبّت دنیا عقل را فاسد می کند و گوش دل را از شنیدن مطالب حکیمانه ناشنوا میسازد.

منبع : فهرست غرر،ص111

 

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه در مقابل شیفتگان دنیا اظهار ذلّت کند و برای دلباختگان مال و مقام تن به خواری بدهد با این عمل ، جامه ی تقوی و پاکی را از بر خود بدر آورده است.

منبع : فهرس غرر ،ص126

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بازار دنیا

 • علی (ع) می فرماید : دنیای گذران چشم انداز نهائی کوردل و ناآگاه است و عوالم بعد از آن را نمی بیند. اما انسان بصیر و بینا آینده را هم می نگرد و می داند مقرّ ثابت و خانه ی دائمی انسان در وراءِ این جهان است. انسان بصیر از دیدگاه دنیا به عالم بعد از مرگ نیز توجه دارد و فاقد بصیرت ، تنها به دنیا چشم دوخته است . انسان بصیر از این منزل برای منازل بعد از مرگ ، ذخیره و زاد تهیه می کند و کوردل فقط برای دنیا توشه بر میدارد.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه 133

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بشر دوستی

 • علی (ع) فرموده است : رساترین چیزی که به وسیله ی آن می توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که در باطن به همه ی مردم عطوف و مهربان باشی.

منبع : غررالحکم ،ص212 و 271

 • و نیز فرموده است : خداوند دوست دارد که مردم درباره ی هم خوب فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشند.

منبع : غررالحکم ،ص212 و 271

 • علی (ع) ذر ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده : خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و برخلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد.

منبع : تحف العقول ،ص91

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

محبوبیت در جامعه

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه در برخورد با مردم از در الفت و محبت وارد شود ،مردم دوستدار وی خواهند شد.

منبع : غررالحکم ،ص622

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

انتخاب دوست

 • علی (ع) فرموده است : خود پسند نادانی که از رفیق خویش توقع بی جا می کند و در رفاقت وی خشنود نمی گردد مگر آنکه شخصیّت خود را نادیده انگارد و رفیق نادان را بر خود ترجیح دهد همواره در خشم و ناراحتی خواهد ماند زیرا هیچ رفیق عاقلی با این گذشت احمقانه تن نمی دهد.

منبع : فهرست غرر ،ص204

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه پس از آزمایش صحیح ، کسی را به دوستی برگزیند رفاقتش پایدار و مودّدتش استوار خواهد ماند.

منبع : غررالحکم،ص695

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه ناسنجیده با دیگران پیمان دوستی می بندد ناچار باید به رفاقت اشرار و افراد فاسد تن دهد.

منبع : غررالحکم،ص695

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

آئین استوار

 • علی (ع) فرموده است : ای گروه جوانان ، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

 • علی (ع) فرموده است : هیچ یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی کرد مگر آنکه نبیّ اکرم (ص) درباره ی او می فرمود دینش کامل شد.

منبع : مستدرک 2،جلد2،ص530

 • علی (ع) فرموده است : عقل برای بشر دین داخلی است ، چنانکه دین برای عقل خارجی است.

منبع : مجمع البحرین ،(عقل)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تفقه در دین

 • علی (ع) فرموده است : مردم هیچ یک از مقرّرات دینی را برای سود دنیای خود ترک نمی گویند مگر آنکه خداوند بر اساس نظام تکوین یا تشریع ، دردی را که زیان بارتر است به روی آنان می گشاید.

منبع : کافی ،جلد 2،ص147

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه در پیروی مکتب من یکی از صفات پسندیده را در وجود خود پایدار و محکم سازد او را با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد سایر صفات خوب است چشم می پوشم.ولی بی خردی و بی دینی برای من قابل گذشت نیست و از آن چشم پوشی نخواهم کرد چه آنکه بی دینی مایه ی ناامنی است و زندگی بدون امنیت ، تلخ و ناگوار است و بی خردی از دست دادن حیات انسانی است و انسان بی خرد ،جز با مردگان قابل مقایسه و سنجش نیست.

منبع : کافی 1 ،ص27

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

دین و فقر

 • امیر المؤمنین به فرزند خود محمد حنیفه فرموده است : فقر و بی چیزی ، زمینه ی مساعدی برای شکست دین و حیرت زدگی خرد و جلب عداوت و دشمنی است.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه 311

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

احساس ذلّت و زبونی

 • علی بن ابی طالب به حضرت حسین (ع) در ضمن وصایای خود فرموده است : کسیکه نسبت به مردم تکبّر نماید ذلیل و خوار خواهد شد.

منبع : تحف العقول ، ص88

 • و نیز فرموده است :چه بسا عزیزانی که اخلاق ناپسند ، آنها را به ذلّت و خواری انداخته و چه بسا مردم پست و کوچکی که صفات پسندیده ، آنان را عزیز و محبوب ساخته است.

منبع : سفینه ، خلق ص411

 •  علی (ع) فرموده است : بنده شهوت اسیری است که هرگز آزادی نخواهد داشت .

منبع : غرر الحکم ،ص499و765

 • و نیز فرموده است : کسیکه مغلوب شهوت خویشتن است ذلّت و خواریش بیش از برده ی زر خرید است.

منبع : غرر الحکم ،ص499و765

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ذلت طمع و حرص

 • علی (ع) فرموده است : ذلت و پستی و بدبختی ، در خوی ناپسند حرص و آز نهفته است .

منبع : غررالحکم ، ص96

 •  علی (ع) فرمود: در نظر افراد آگاه و درّاک ،خوی ناپسند حرص ، مایه ی پستی و ذلّت است.

منبع : فهرست غرر ،ص61

 • علی (ع) فرموده است : آنکس که بیماری حرص بر جانش مستولی گردد، به خواری و ذلّت بزرگ دچار خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص 629

 • علی (ع) فرموده است : حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع : فهرست غرر، ص63

 • علی (ع) فرموده است : کسیکه صفحه ی خاطر را از پستی طمع پاک نکند خویشتن را ذلیل و پست کرده و در قیامت به خواری و اهانت بیشتری گرفتار است.

منبع : غررالحکم ، ص690

 

 • علی (ع) در عبارتی کوتاه و حکیمانه تنافی چند خواهش نفسانی را با یکدیگر بیان فرموده است:

چه عجیب و حیرت آور است کار بشر ، اگر در موردی امیدوار شود طمع خوارش خواهد کرد ،اگر طمع او را به جنبش درآورد حرص هلاکش می کند ، اگر دچار ناامیدی شود غم و غصّه او را می کشد ، اگر به خوشبختی و سعادت رسد نگاهداری آن را فراموش می کند ، اگر دچار خوف و هراس شود از ترس حیرت زده می گردد ، اگر در گشایش امنیّت قرار گیرد غافل می شود، اگر نعمت بر او تجدید شود دچار گردن کشی و بلند پروازی می گردد ، اگر دچار مصیبتی شد تأثّر و حزن او را رسوا می کند ، اگر ثروتی بدست آورد دچار طغیان مالی می گردد ، اگر فقر گریبان گیرش شد غرق اندوه می شود ، اگر گرفتار تعب گرسنگی شد از ناتوانی زمین گیر می گردد ، و اگر در خوردن زیاده روی کند از فشار شکم ناراحت می شود ، پس کندرویها در زندگی بشر مضر است و تندرویها نیز مایه ی ویرانی و فساد ، هر خیری را شرّی و هر نوشی را نیشی است.                                                                                                                                                                     

منبع : آداب النفس جلد 2 ص 111- ارشاد مفید ص142

 • و نیز فرموده است: حرص شدید به لذائذ و مشتهیات نفسانی ، آدمی را گمراه می کند و از راه سعادت و رستگاری منحرف می سازدو سرانجام باعث هلاکت و نابودی او می شود.

منبع : غررالحکم ،ص781

---------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ذلت سؤال

 • علی (ع) فرموده است : بردباری در فقر تؤام با عزّت ، بهتر از ثروت آمیخته به خواری و ذلّت است.

منبع : غررالحکم ،ص89

 • و نیز فرموده است: گرسنگی بهتر از ذلّت سرافکندگی و زبونی است.

منبع : فهرست غرر، ص125

 • علی (ع) فرموده است : گدائی طوق ذلّتی است که عزّت را از عزیزان و شرافت خانوادگی را از شریفان سلب می کند.

منبع : غررالحکم ،ص96

 • علی (ع) دستور داد : که هرکس به من حاجتی دارد درخواست خود را در نامه ای بنویسید،می خواهم بدینوسیله آبروی درخواست کننده را از ذلّت سؤال محفوظ دارم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

پرهیز از ذلّت

 • علی (ع) فرموده است :یک ساعت ذلّت با عزّت تمام دوران زندگی برابری نمی کند.

منبع : غررالحکم ، ص434

 • علی (ع) می فرمایند : مرگ ، بر زندگی آمیخته به پستی و خواری ترجیح دارد.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 390

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

گفتار و رفتر ذلت آمیز

 • علی (ع) فرمودند: روزی رسول اکرم بر جمعی از اصحاب خود وارد شد . آنان با گشاده روئی و حسن احترام، حضرت را سید ومولای خود خواندند. پیغمبر اکرم سخت خشمگین شد ، فرمود اینطور سخن نگویید و مرا سید و مولا نخوانید بلکه بگویید پیغمبر ما و فرستاده ی خدای ما ، سخن به راستی و حقیقت بگویید و در گفتار خود زیاده روی و غلونکنید که گرفتار ضلالت و گمراهی خواهید شد.

منبع : جعفر پات ص184

 • روزی علی (ع) بر مرکب سوار شد ،جمعی پیاده به پشت سرش به راه افتادند ،حضرت به آنها فرمود : مگر نمی دانید پیاده روی مردم در رکاب سوار باعث فساد اخلاق سوار و ذلت و خواری پیادگان است، برگردید و به راه خود بروید.

منبع : تحف العقول ص209

 • علی (ع) در راه مسافرت شام با سربازان خود به شهر انبار آمد. در خارج شهر ، مردم به رسم و آیین دوره ی ساسانیان کنار جاده زیر آفتاب به انتظار ایستاده بودند ، موقعیکه رئیس مملکت به صف مستقبلین رسید ، کدخدایان و تجار و بزرگان شهر یکباره به سوی آن حضرت هجوم بردند و در رکابش پیاده شروع کردند به دویدن . علی (ع) از مشاهده ی این حرکت وهن آور و ذلّت بار، که منافی با آزادگی و شرافت اسلامی بود،سخت ناراحت شد وپرسید این چه کاری بود که کردید ؟ گفتند : این رسم و روش ما است که به منظوربزرگداشت امراء و فرمانروایان خود انجام می دهیم . علی (ع) آن روش تحقیر آمیز را به شدت نکوهش کرد و فرمود امراء و زمامدارانتان از این کار بهره ای نمی برند ولی شما با این عمل موهن ، خویشتن را در دنیا به رنج و مشقت می اندازید و خود را حقیر و خوار می سازید . به علاوه در آخرت نیز عذاب و مشقت خواهید داشت و برای تن دادن به پستی و ذلت کیفر خواهید شد. سپس فرمود : چه زیان آور است مشقتی که آدمی از پی آن عذاب و کیفر بیند و چه پر منفعت است آسودگی و آرامشی که با آن ایمنی از عذاب الهی باشد.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه ی 36

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ذلت ترس و جزع

 • علی (ع) فرموده اند:مردم از ترس خواری به سوی ذلت و خواری می شتابند و با این کار ، پستی و حقارت خویش را افزایش می دهند.

منبع : غررالحکم ، ص104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

روزی ، وسائل معاش

 • علی (ع) فرموده اند: گنجهای روزی مردم در گشایش اخلاق نهفته است.

منبع : بحار 17،ص130

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ننگ و بدنامی

 • علی (ع) فرموده اند: کسی که عقلش بر هوای نفس غالب باشد بر رستگاری و سعادت نائل می شود ، و آنکس که عقلش مغلوب تمایلات نفسانیش باشد ، سرانجام رسوا و مفتضح می گردد.

منبع : غررالحکم ،ص657

 • و نیز فرموده است : به راستی اگر هوای نفس را فرمانروای خود سازید و بی قید و شرط اطاعتش نمائید شما را کور و کر می کند و سرانجام مایه ی سقوط و هلاکت شما خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص292

 • علی (ع) فرموده اند: آنکس که تمایلات نفسانی بر عقلش غالب باشد ، رسوائیهایش آشکار خواهد شد.

منبع : غررالحکم ، ص 675

 • علی (ع) فرموده اند: ننگ رسوائی ، شیرینی لذّت را تیره و تار می سازد.

منبع : فهرست غرر ، ص358

 • و نیز فرموده است : کسی که روان خود را از ناپاکیهای اخلاق تطهیر ننماید عادات ناپسندیده اش او را رسوا خواهد ساخت.

منبع : غررالحکم ، ص719

 • علی (ع) فرموده اند: کسی که اندرز و نصیحت را بپذیرد از رسوائی مصون خواهد ماند.

منبع : غررالحکم ،ص650

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رشد قامت انسان

 • علی (ع) در ضمن حدیثی مدارج تکامل و رشد انسان را در سنین مختلف تا رسیدن به دوران بلوغ و آخرین مرحله ی نموّ شرح داده و درباره ی رشد استخوان های طولی بدن که ملاک طول قامت انسان است فرموده : در سن 24 سالگی استخوان های دراز و قامت آدمی به رشد نهایی خود می رسند و سپس متوقّف می گردند.

منبع : مستدرک 2 ص625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رفیق

 • علی (ع) در نامه ی خود به حارث همدانی توصیه کرده است : از رفاقت با کسانی که افکارشان خطا و اعمالشان ناپسند است بر حذر باش. چه آدمی به رویه و روش رفیقش خو می گیرد و با افکار و اعمال وی معتاد می شود.

منبع : نهج البلاغه ،نامه ی 69

 • علی (ع) فرموده اند: کسیکه رفیق احمق دارد همواره دررنج و ناراحتی است.

منبع : غهرست غرر،ص 83

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شناسایی رفیق

 • علی (ع) فرموده اند: پیوند دوستی را با برادران دینی خود محکم سازید که آنان ذخائر دنیا و آخرت هستند. مگر نشنیده اید که خداوند در قرآن شریف به تأثّر گمراهان در قیامت اشاره کرده که می گویند در این روز سخت نه شفیعی داریم نه دوستی که در کارمان همّت گمارد.

منبع : مستدرک 2 ،ص62

 • علی (ع) فرموده اند: مانعی ندارد که با  فرد عاقل و خردمندی که دارای طبع و کرامت اخلاق نیست رفاقت نمایی ولی مراقب باش که دربرخوردهای دوستانه تنها از فکر روشنش استفاده کنی و به دنائت و پستی اخلاقش متخلّق نگردی.

منبع : وسائل 3، ص203

 • علی (ع) فرموده اند: کسیکه روزی برای فضیلتی که در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر برای صفت بدی که از آن منزّهی مذمتت کند.

منبع : مستدرک 2، ص65

 • علی (ع) فرموده اند: با چاپلوس رفاقت مکن که او با چرب زبانی تو را اغفال می کند ، کار ناروای خود را در نظرت زیبا می نماید و دوست دارد که تو نیز مانند وی باشی.

منبع : غررالحکم ،ص811

 • علی (ع) در ضمن توصیه نامه ی خود به فرزندش حضرت مجتبی (ع) فرموده است : به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حقّ برادرت را ضایع مکن چه درزمینه ی تضییع حقوق، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقّش را تباه ساختی برای تو برادر نخواهد بود.

منبع : نهج البلاغه ، نامه ی 31

 • علی (ع) فرموده اند: کسی که دوست پاک ضمیر خود را که برای خدا با وی پیوند دوستی داشته از دست بدهد مثل این است که شریف ترین اعضاء بدن خود را از دست داده است.

منبع : غررالحکم ، ص723

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت مجتبی فرموده اند : از مراکز بد نام بپرهیز ، از مجالسی که مورد سوء ظن است دوری کن و بدانکه رفیق بد ، دوست خود را فریب می دهد و میل او را به کارهای ناپسند تحریک می کند و سرانجام آلوده اش می سازد.

منبع : بحار جلد 23،ص55

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ارتباط نفس و بدن

 • علی (ع) پیوستگی وارتباط نفس و بدن را با عالیترین تشبیه بیان نموده و فرموده است : روح در جسد آدمی همانند معنی در لفظ است.

    منبع : سفینه ،((روح))،ص537

 • علی (ع) می فرمودند : جسم آدمی شش حالت دارد : سلامت و مرض ، مرگ و حیات خواب وبیداری. جان آدمی نیز دارای این شش حالت است : حیات جان علم است و مرگش جهل، مرض جان شک وتردید است و سلامتش یقین ، خواب جان غفلت و بی خبری است و بیداریش حفظ و مراقبت است. سعادت و خوشبختی نصیب کسی است که جانش به علم زنده و با یقین سالم وبا مراقبت بیدار باشد. اسلام تفکر و به کار انداختن عقل و مطالعه ی کتاب خلقت را بهترین و بزرگترین عبادت شناخته است و در این باره آیات و اخبار بسیاری رسیده است .

منبع : بحار 14ص398

 • علی(ع) به فرزندش حضرت حسن (ع) سفارش کرد : ارزش هیچ عبادتی به قدر تفکر در آثار صنع خداوند نیست.

منبع : سفینه (فکر) ص382

 • علی (ع) : به پیروان خود توصیه می فرمودند که : جان خود را با مطالب حکیمانه ی نو و دلنشین خرّم و شاداب سازید چه، روح نیز مانند بدن وامانده و خسته می شود جالب نیرو و نشاطش می بخشد.

منبع : کافی 1،ص48

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

زمان

 • علی (ع) فرموده اند: داناترین مردم به مقتضیات زمان کسی است که از تحولات آن دچار شگفتی نشود و خویشتن را نبازد.

منبع : غررالحکم ، ص342

 • و نیز فرموده است : کسی که عارف به مقتضیات زمان است و از دگرگونی های پی گیرش آگاهی دارد شایسته است هرگز خویشتن را از تحولات و تغییرات اجتناب ناپذیرش در امان نداند.

منبع : فهرست غرر، ص148

 • علی (ع) فرموده اند: شباهت اخلاق مردم اجتماعی و مقتضیات زمان خودشان ، بیشتر به ضفات خانوادگی و خلقیات پدران آنها است.

منبع : ناسخ ، حالات علی (ع) ، ص869

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رسوم تحمیلی

 • علی (ع) فرموده اند: آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندان خویش تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 کلمه ی 1020، ص267

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ستیزه با زمان

 • علی (ع) می فرمودند : کسی که با روزگار دشمنی کند هلاک می شود.

منبع : تحف العقول ص85                                  

 • علی (ع) می فرمودند : روزگار افکار نهان را آشکار می کند .

منبع : غررالحکم جلد147،ص47

 • علی (ع) فرموده اند: مکتب روزگار به آدمی درس سودمند تجربه را می آموزد.

منبع : غررالحکم ،ص17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

اندیشه گناه

 • علی (ع) می فرمودند : امساک قلب ، از تفکر در گناه بهتر است از اینکه مرد از غذا امساک نماید

منبع : غررالحکم ص458

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

جمال طبیعی انسان

 • علی (ع) فرموده اند: روی زیبای مردم با ایمان ، عنایت نیکوی خداوند است.

منبع : غررالحکم ، ص379

 •  روزی علی (ع) به محضر پیغمبر اکرم شرفیاب شد ، قیافه ی جذّاب و صورت زیبایش به قدری جلوه داشت که پیغمبر فرمود چنین پنداشتم که ماه شب چهارده به من نزدیک شده است.

منبع : بحار 9 ،ص450

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

زیبایی های معنوی

 • علی (ع) فرموده اند: امتیاز مرد به عقل او و جمال و زیباییش به مردانگی و فضائل اخلاقی او است.

منبع : غررالحکم ،ص759 و 54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

گفتار و رفتار نیک

 • علی (ع) فرموده اند: سخن آدمی حاکی از درجه ی قدرت روحی و مقدار نیروی معنوی او است.

منبع : غررالحکم ، ص343

 • علی (ع) فرموده اند: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که کفّه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

منبع : فنرست غرر، ص331

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

سخن حق و باطل

 • علی (ع) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند : که در هر حال به حق سخن گوی ، پرهیزکاران را دوست بدار ، گناهکاران را ترک گوی ، با منافقین میامیز و با خیانتکاران رفاقت مکن.

منبع : مستدرک 2 ، ص309

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده اند : خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش ، دوستی و دشمنیش ، گرفتن و رها کردنش،سخن گفتن و سکوتش ، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد.

منبع : تحف العقول ، ص91

 • علی (ع) فرموده اند:  کسیکه تو را به مطالب باطل خشنود سازد و به بازی و سخنان غیر واقعی گول بزند او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت کرده است.

منبع : غررالحکم ،ص508

 • علی (ع) فرموده اند: سخن حکما و دانشمندان اگر درست و مطابق با واقع باشد داروی شفا بخش است و اگر خطا و غیر واقعی باشد بیماری است.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 275

 • علی (ع) فرموده اند: نصیحت گفتن به فردی در حضور مردم ، کوبیدن شخصیت آن فرد است.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ،کلمه ی 908،ص341

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تفریحات سالم و شادمانی

 • علی (ع) فرموده اند: مواقع تفریح و شادمانی فرصت است،( اافراد عاقل فرصت ها را مغتنم می شمارند و از آن ها به نفع خوشبختی و سعادت خویش استفاده می کنند.(

منبع : فهرست غرر ، ص 157

 • علی (ع) فرموده اند: فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه ی تهییج وجد و نشاط است.

منبع : فهرست غرر، ص157

 • علی (ع) فرموده اند: هر یک از اعضای بدن به استراحت احتیاج دارد.

منبع : غررالحکم ، ص245

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

کوشش و جهد

 • علی (ع) فرموده اند: هر کس بکوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

 • و نیز فرموده اند : هر آنکس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

 • علی (ع) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

 • علی (ع) فرموده اند: از کمال سعادت اینست که آدمی در راه اصلاح جامعه  سعی و مجاهده نماید.

منبع : غررالحکم ،ص732

 • علی (ع) فرموده اند: هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

 • علی (ع) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تخذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

 • علی (ع) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده کنید.

منبع : غررالحکم ، ص277

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

فوائد مسافرت

 • در دیوانیکه به علی (ع) نسبت داده شده چنین آمدخ است :

برای نیل به تعالی وترقی ، از وطن های خود دور شوید و مسافرت کنید که درسفر پنج فایده است : سفر باعث تفریح و انساط روح است و اندوه و آزردگی ها را برطرف می کند، مسافرت یکی ازراه های تحصیل درآمد و تامین معاش است، مسافرت وسیله ی فراگرفتن علم و تجربه است، مسافرت به انسان آداب زندگی می آموزد و آدمی در سفر با افراد بافضیلت و خلیق برخورد می کند و با آنان دوست می شود.

منبع : مستدرک 2 ، ص22

خلاصه مسافرت یکی از تفریحات سالم و نشاط آور است و با تسهیلاتی که صنایع ماشینی برای مسافرت فراهم آورده است جوانان می توانند قسمتی از ایام فراغت سالیانه ی خود را به مسافرت اختصاص دهند و از فوائد این تفریح ثمربخش برخوردار گردند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تحیة و سلام

 • علی (ع) فرموده اند: هر تازه واردی در محیط نامأنوس، حیرت زده میشود، برای آرامش خاطر، سخن خود را به سلام آغاز کنید.

منبع : غررالحکم ، ص579

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

سنة الله

 • علی (ع) می فرمودند: خداوند جریان امور جهان را طبق اقتضای علل آن می گرداند نه طبق رضا و میل شما . الکل، این سمّ مهلک روی نسجهای بدن ، روی مغز و اعصاب ، روی کلیه و کبد آثار نامطلوب و خطرناکی میگذارد. این خود قانون خلقت است.

منبع : غرر ص 219

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

می و میگسار

 • به علی (ع) گفته شد که : شما عقیده دارید شرب خمر بدتر از زنا و دزدی است، فرمودند بلی و سپس استدلال کرد که شارب الخمر وقتی می  میخورد و مست می شود زنا می کند ، به سرقت دست می زند، آدم می کشد و فریضه ی نماز را ترک می نماید

منبع : کافی6، ص403

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بدی و پلیدی

 • علی (ع) فرموده اند: بدترین مردم کسانی هستند که دیگران از ترس شرّشان از آنان پرهیز می کنند.

منبع : مستدرک،جلد2،ص339

 • علی (ع) فرموده اند: این نفوس سرکش را مقهور کنید و از خواهش های نادرستشان بازدارید که خودسر و بی قیدند. اگر خواسته های آن ها را پیروی نمایید و به تمنیات نامشروعشان جامه ی عمل بپوشید سرانجام شما را در بدترین پرتگاه می افکنند.

منبع : غررالحکم، ص138

 • علی (ع) فرموده اند: شر و بدی به طور طبیعی در سرشت هر انسانی وجود دارد، اگر آدمی بر آن غلبه کند و طبع سرکش خود را مهار نماید تمایلات بد و مخرّب در پس پرده پنهان خواهد ماند، و اگر بر طبیعت خود غلبه نکند و به مهار کردن تمایلات ناروای خویش نائل نگردد، شرور و خطرات، آشکار خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص105

 • علی (ع) فرموده اند: عاقل آن کسی نیست که تنها نیکی را از بدی تشخیص دهد، بلکه عاقل کسی است که وقتی در مقابل دو بدی قرار می گیرد ، آن را که خطرش کمتر و شرّش خفیفتر است بشناسد، و با تن داند به شرّ کوچکتر خود را از شرّ بزرگتر مصون نگاه دارد.

منبع : بحار17، ص 116

 • علی (ع) به شیخ شامی می فرمود:  برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتارکن که مایلی درباره ات آن چنان کنند.

منبع : مستدرک2،ص309

 • از وصایای علی (ع) به فرزندش حضرت حسن این بود که می فرمودند : ناخوشی دروغگویی از تمام ناخوشی ها قبیحتر و ناپسندتر است.

منبع : مستدرک جلد2 ص100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شرک جلی و خفی

 • علی (ع) می فرمودند: مراقبت در پاک واقع شدن عمل دشوارتر از خود عمل است.

منبع : سفینه1، (رأی)،ص499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

فال بد

 • علی (ع) فرموده اند : فال بد یک امر واقعی و حقیقی نیست. حوادث ناگواری که در بعضی از مواقع پیش می آید در نظام خلقت علل منظمی دارد و مربوط فال بد نیست، رفتار زشت و اخلاق  ناپسند مردم است که باعث پدید آمدن پاره ای از حوادث نامطلوب می شود ، ولی جهال آنها را به حساب شومیها و فال های بد می گذارند.

منبع : نهج البلاغه فیض ص1264

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نحوست و شومی

 • موقعیکه علی (ع) سربازان خود را برای جنگ خوارج مهیا ساخته و آماده ی حرکت بود یکی از اصحاب آن حضرت گفت ای پیشوای مسلمین اگر در این ساعت حرکت کنی می ترسم به مراد خود نائل نشوی و در مقابل دشمن، دچار شکست گردی و ترس  من براساس محاسبه ی نجومی است.  علی (ع) در جواب فرمود : آیا گمانت این است که تو مردم را هدایت می کنی به ساعتی که هر کس در آن ساعت به مقصدخود حرکت کند از پیش آمد بد مصون خواهد بود؟ و می ترسانی از ساعتی که هر کس در آن ساعت حرکت کند دچار ضرر و خطر می شود؟ آنکس که تو را در این امر تأیید و تصدیق نماید، خدا را تکذیب کرده است و در استمداد از ذات الهی در رسیدن به مقصود خود بی نیازی به خرج داده است و به گفته ی تو ، سزاوار است کسیکه به دستورت عمل کند تو را حمد و سپاس گوید زیرا تو او را به ساعت منفعت و ایمنی ازضرر راهنمایی نموده ای. سپس حضرت به سربازان خود توجه کرد و فرمود به نام خدا به سوی جبهه ی جنگ حرکت کنید.

منبع : نهج البلاغه ، خطبه 78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نگرانی ها، تاثیر ایمان به خدا

 • علی (ع) می فرمودند: آن کس که راه خطا را وجهه ی عمل خود قرار دهد حیله و تزویر، او را مخذول و منکوب خواهد کرد.

منبع : بحار جلد17ص138

 • علی (ع) فرموده اند : قوام عبادت به خلوص نیت است.

منبع : فهرست غرر، ص91 و92

 • و نیز فرموده اند : هیچ عملی از تو در پیشگاه خداوند مورد قبول واقع نمی شود مگر آن را که با خلوص انجام داده باشی.

منبع : فهرست غرر، ص91 و92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

حق شفاعت،علم خداوند

 • علی (ع) می فرمایند : هر شنونده ای غیر از باریتعالی از شنیدن صداهای لطیف ناشنوا استو صداهای شدید او را کر و ناشنوا می سازد و آواز های دور را نیز نمی شنود و هر بیننده ای جز خداوند از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف نابینا است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه64

 • علی (ع) ضمن خطبه ای به چند مورد از علم الهی اشاره می کند : خداوند به آواز و ناله ی حیوانات وحشی در بیابان ها و به گناهان پنهانی بندگان خود در خلوت ها آگاه است. خداوند به آمد و شد ماهیها در دریاهای بزرگ و به تلاطم امواج آبها که براثر وزش بادهای سخت پدید می آید عالم و خبیر است.

منبع : نهج البلاغه،خطبه189

·       علی (ع) می فرمایند : هر توانایی غیر از باریتعالی ناتوان است، و هر مالکی جز خداوند مملوک است، و هر عالمی غیر از پروردگار علم آموز است، و هر توانایی جز خداوند، قدرت و عجزش بهم آمیخته است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

محروم از شفاعت و عدم توبه

در روایات اسلامی میدان ترس و امید بسیار وسیع و دامنه دار است. گناهکاران هر قدر آلوده باشند نباید خویشتن را از فیض رحمت الهی ناامید بدانند . 

 • علی (ع) درباره ی امید به رحمت های بی حد و حصرالهی به فرزندش فرمودند : به خداوند آن چنان امیدوار باش که اگر با گناهان اهل زمین در پیشگاه او حاضر شوی تو را ببخشد.

منبع : مجموعه ی ورّام جلد1 ص50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شقاوت و سعادت

 • علی (ع) می فرمودند: خوشبخت و سعادتمند کسی است که از دیگران پند پذیرد و خود را به پاکی پرورش دهد و شقی و بدبخت کسی است که از تمایلات نامشروع و غرور خویشتن فریب خورد و به ناپاکی بگراید.

منبع : نهج البلاغه ملا فتح الله ص149

 • و نیز فرموده اند :ذلّت و پستی و بدبختی ، درخوی ناپسند حرص و آز نهفته است.

منبع : غررالحکم ، ص96

 • علی (ع) فرموده اند : حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع : فهرست غرر، ص63

 • علی (ع) فرموده اند : بدبخت و زیانکار کسی است که از سرمایه های عقل و تجربه سودی نبرد و از ذخایری که به وی عطا شده است بهره ای برنگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1073

 • و نیز فرموده اند : کسیکه نفس خویش را در عرصه ی لذاتش آزاد بگذارد و به صلاح و فسادش توجّه ننماید بدبخت و دور افتاده از فیض الهی خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شیفته نفس اماره

 • علی (ع) فرموده اند : در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب ، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع : مستدرک 2، ص287

 • و نیز فرموده اند : کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

منبع : مستدرک 2، ص287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

مایه اصلی شهوات

 • علی (ع) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند : آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است ، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

منبع : نهج ابلاغه ملا فتح الله ص550

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

مغلوب شهوت

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید عملا به تباهی و هلاکت خویش کمک کرده است .

منبع : غررالحکم ، ص 683

 • و نیز فرموده اند : بنده ی شهوت اسیری است که هرگز از بند اسارت رهایی نمی یابد.

منبع : غررالحکمریا، ص498

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

خطرات شهوت نفسانی

 • علی (ع) فرموده اند : غلبه و فرمانروایی شهوت ، مصونیت اخلاقی را از میان می برد و آدمی را به وادی هلاکت و تباهی می کشاند.

منبع : غررالحکم،ص507

 • علی (ع) فرموده اند : لذت هایی که باعث ندامت و پشیمانی می شوند و شهوت هایی که درد و رنج به بار می آورند فاقد خیر و خوبی هستند.

منبع : فهرست غرر،ص358

 •  و نیز فرموده اند : چه بسا یک ساعت کامروایی و شهوت ، اندوه طولانی به بار می آورد و غم و غصه فراوان در پی دارد.

منبع : وسائل،جلد4، باب و جوب غلبه ی عقل، ص29

 •  و نیز فرموده اند : خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص358

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که در شهوات ، تند روی کند آفات و بلایا نیز با سرعت به سوی او می شتابد.

منبع : فهرست غرر، ص188

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تسلط بر نفس اماره

 • علی (ع) فرموده اند : بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

منبع : غررالحکم، ص510

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه شهوات خویش را محدود نماید ارزش انسانی و شخصیت معنوی خود را محافظت کرده است.

منبع : تحف العقول، ص97

 • و نیز فرموده اند : دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ص203

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

منبع : غررالحکم، ص710

 • و نیز فرموده اند : کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد ، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

منبع : مستدرک2، ص186

 • علی (ع) فرموده اند : از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

منبع : فهرست غرر،ص186

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

منبع : مستدرک2، ص287

 • علی (ع) فرموده اند : خویشتن را از آلودگی لذات پلید و عوارض بد شهوات منزّه و پاک نگاهدارید.

منبع : غررالحکم، ص775

 • علی (ع) فرموده اند : عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

منبع : غررالحکم، ص494

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نفس شیطانی

 • علی (ع) فرموده اند : بهترین و بزرگترین جنگ و مبارزه این است که آدمی با نفس سرکش خود پیکار نماید.

منبع : غررالحکم، ص220

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شیطان صفت ها

 • علی (ع) می فرمودند: دو رویی و نفاق آدمی ناشی از حقارت و ذلتی است که در ضمیر خود،احساس می کند.

منبع : غررالحکم ص777

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تضاد و نظم جهان

 • علی (ع) فرموده اند : این خداوند است که نور را ضد ظلمت و آشکار را ضد پنهان و خشکی را ضد رطوبت و گرمی را ضد سردی قرار داده است . او است که بین اضداد همبستگی به وجود آورده و بین ناسازگارها تقارن ایجاد کرده است، دورها را بهم نزدیک و نزدیک ها را از هم دور ساخته است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 228

اگر تضاد گرسنگی و حیات نمی بود بشر برای بدست آوردن غذا این اندازه تلاش و کوشش نمی کرد و کشاورزی تا این پایه پیشرفت علمی نمی نمود. اگر تضاد سلامت و بیماری نمی بود بشر اینقدر در شناخت خواص مواد طبیعی و گیاهی تحقیق نمی کرد و تا این درجه در علم شیمی و ساخت ترکیبات شیمیایی پیروزی بدست نمی آورد. اگر تضاد تاریکی و فعالیت های زندگی نمی بود بشر به راز حیرت زای نیروی برق پی نمی برد و دنیای تاریک خود را این چنین روشن نمی ساخت . اگر تضاد افکار دانشمندان در مباحث علمی نمی بود و گروهی نظریه های علمی گروه دیگر را مورد نقد و رد قرار نمی داد هرگز دانش بشر این اندازه گسترش نمی یافت و علم انسان به این پایه ی رفیع نمی رسید. اگر تضاد غرائض حیوانی و کشش های وجدان اخلاقی نمی بود مردان با اراده که بر هوای نفس خود حاکم باشند پرورش نمی یافتند و به مقام شامخ تقوی اخلاق نائل نمی آمدند.

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه بر اضداد غلبه کند و آن ها را با هم سازگار نماید به مراد خویش نائل می گردد.

منبع : فهرست غرر ، ص205

پروردگار توانا با اراده ی حکیمانه خود بین نیروهای متضاد جهان ، تعادل و موازنه ایجاد کرده است و موجودات متخالف عالم را با هم هم آهنگ ساخته و مکمل یکدیگر قرار داده است و در پرتو آن به جهان با عظمت سازمان بخشیده و نظام حکیمانه ی آن را استوار ساخته است.

 • علی (ع) فرموده اند : خداوند اعوجاج و کجی اشیا را راست گردانید و حدودشان را واضح و روشن ساخت و به قدرت خود بین موجودات متضاد، سازگاری و التیام به وجود آورد و موجبات پیوستگی تقارنشان را فراهم ساخت.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رازهای درونی

 • علی (ع) می فرمودند: از گفتار های غیر ضروری پرهیز کن زیرا آن سخنان عیوب باطنی تو را آشکار می کند و دشمنان آرام را بر ضدّ تو تهییج می نماید.

    منبع : غرراحکم ص155

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

احیاء فطریات

یکی از وظایف بزرگ پیامبران الهی بیدار کردن فطریات بشر و به کار انداختن سرمایه های الهامی انسانست. علی (ع) در این باره فرموده اند :

 • خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپی بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت وادارند و نعمت های فراموش شده ی خدا را یادآوری کنند و با فعالیت های تبلیغی خود نیرو های نهفته ی عقل مردم را برانگیخته و به کار اندازند.

منبع : نهج البلاغه ملا فتح الله ص37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

پزشک آگاه و امین

 • درباره ی مراجعه به طبیب علی (ع) فرموده اند : کسی که نا خوشی خود را از پزشکان پنهان کند به بدن خود خیانت کرده است.

منبع : غررالحکم ص663

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بهداشت غذا

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه در خوردن غذا پاکیزگی را مراعات می کند، غذا را به خوبی می جود، با داشتن اشتها از طعام دست می کشد ، و تخلیه ی روده را موقعیکه آماده می شود به تعویق نمی اندازد ، شایسته است همیشه سالم باشد و جز به مرض موت دچار بیماری دیگری نشود.

منبع: مکارم الاخلاق ، ص76

 • و نیز فرموده اند : آنکس که محبت انواع مختلف غذاها را در دل می نشاند ، میوه های گوناگون بیماری ها را از آن می چیند.

منبع : فهرست غرر، ص14

 • و نیز فرموده اند : کمتر خوردن مانع بسیاری از بیماریهای جسم می شود.

منبع : فهرست غرر، ص13و14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

پیروزی و تجربه

 • علی (ع) فرموده اند : پیروزی و غلبه در پرتو حزم و احتیاط است و احتیاط کاری به آزمودگی و تجارب بستگی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص41

 • علی (ع) فرموده اند : با مردان آزموده و صاحب تجارب همنشین باش، چه اینان متاع پرارج تجربه های خود را به گرانترین بها یعنی فدا کردن عمر خود تهیه کرده اند و تو آن متاع گرانقدر را با ارزانترین قیمت یعنی با صرف چند دقیقه وقت بدست می آوری.

منبع : شرح ابی الحدید، جلد20، ص335،کلمه ی 846

 • علی (ع)می فرمایند : اگر به فرض، ما بهشت و دوزخ امیدی نمی داشتیم باز هم شایسته ی ما بود که در طلب مکارم اخلاق باشیم، چه آنکه سجایای اخلاقی از وسایل دلالت ما به راههای کامیابی و پیروزی است.

منبع : آداب النفس، جلد1، ص26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شکست و غلبه

 • علی (ع) فرمودند : ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یابی عاجز باشد و از او ناتوان تر کسی است که دوست به دست آورده ی خود را از دست بدهد.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 11

 • علی (ع) فرموده اند : به شکست و مغلوبیتی که بر وفق انصاف و عدالت است تن در ده و آن را برای خود برگزین و از پیروزی و غلبه ای که دامنت را به ظلم و ستم لکه دار می کند اجتناب کن و خواهان آن مباش.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20، ص358، کلمه ی 37

 • و نیز فرموده اند : پیروزی نیافته آنکس که با گناه و تجاوز پیروز شده است و کسیکه با شر و بدکاری قدرت بدست می آورد و غلبه می کند در حقیقت مغلوب است.

منبع : مشکوة الانوار، ص325

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

روش های آلوده

 • علی (ع) فرموده اند : نفس متجاوز و سرکش خویش را با ترک عادات ناپسند خوار نمایید و با انجام اوامر الهی وادارش سازید و بار غرامتهای تخلفش را بر وی تحمیل نمایید ، با ارتکاب مکارم اخلاق زینتش کنید و از پلیدی های گنماه مصونش دارید.

منبع : غررالحکم، ص407

 • علی (ع) فرموده اند : خوب و بد اخلاق هر انسانی تابع روشی است که تربیت روح خود را بر آن قرار داده و در راه نیل به آن روش ، مجاهده و از آن پیروی می نماید. اگر با روش های صحیح جان خود را از پلیدی پاک کرده باشد پاک است و اگر آلوده نموده آلوده خواهد بود.

منبع : فهرست غرر، ص305

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت مجتبی (ع) فرموده اند : نفس خویش را به بردباری در مقابل ناملائمات عادت ده.

منبع : نهج البلاغه، نامه ی 31

 • علی (ع) فرموده اند : عادت بد، دشمنی است که با قدرت بر صاحبش حکومت می کند.

منبع : غررالحکم، ص33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

عادات اکتسابی

 • علی (ع) فرموده اند : هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش بازنایست زیرا چیزی جز سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم، ص818

 • و نیز فرموده اند : ای مردم خودتان تأدیب نفس خویش را عهده دار شوید و از عادات ناپسندش باز گزدانید.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه ی 351

 • علی (ع) فرموده اند : عادات اکتسابی ، طبیعت دومی انسان است.

منبع : غررالحکم، ص26

 

شکلک های محدثه


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


برچسب ها : , , ,

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه شما از مطلب بالا چیست؟

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • سوالات خود در مورد این مطالب را در انجمن لطفا بیان کنید